إبراهيم خليل خنجر الموسوي. “Procedural Guarantees for Online Arbitration ( A Comparative Study )”. MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, no. 7 (December 18, 2022): 76–108. Accessed June 13, 2024. https://www.uomisan.edu.iq/law/mjcls/index.php/mjcls/article/view/124.